Pieniądze oraz ich podział – jak dzieli się pieniądze?

Finanse polegają na obrocie pewnych środków pieniężnych, poprzez ich kumulowanie, wydawanie oraz dysponowanie nimi. Tak właściwie finanse można dzielić według różnych kryteriów. Najczęściej jednakże stosuje się główny podział ze względu takich reguł jak: przedmiotowe i podmiotowe. Gra toczy się o podział wedle kryterium przedmiotowego, to podział finansów odbywa się wedle transferu pieniądza, podejścia dynamicznego- czyli tak nazywanych strumieni, oraz według stanów pieniądza, w skład których wchodzą podejścia statyczne oraz pieniężne zasoby.
Pozostałe kryterium, według jakiego dzieli się finanse to kryterium podmiotowe, jakie grupuje finanse na pięć różnych kategorii. Są to finanse: publiczne, gospodarstw domowych, banków, przedsiębiorstw, ubezpieczeń. Rozkład finansów jest bardzo ważnym elementem, gdyż na jego podstawie określa się, czego dotyczy obrót pieniądza. Podział kapitałów jest w związku z tym pojęciem, który wywiera kolosalny wpływ zarówno na kumulowanie, rozporządzanie oraz wydawanie specyfików pieniężnych.

Kapitał dzieli się według różnych kryteriów wskutek czego funkcjonują różnorodne ich podziały. Jednym z działających podziałów jest podział na finanse publiczne oraz prywatne. Jak sama nazwa wskazuje, w wypadku finansów publicznych, są to procesy gromadzenia, rozporządzania oraz wydawania środków finansowych, które związane są z dobrami publicznymi. To, jakim sposobem wygląda obrót finansami publicznymi, regulowane jest w głównej mierze przez prawo. Sektor finansów publicznych konstruowany jest przez miarodajne podmioty. Należą do nich pomiędzy innymi organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, sądy, firmy samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz dużo innych.

Finanse publiczne spełniają również miarodajne określone funkcje, pośród których wymienić wolno na przykład funkcję alokacyjną, redystrybucyjną, kontrolną a także stabilizującą. Każda z nich spełnia swoje wskazane zadania. Wszystkie składają się na jedną całość, która pozwala na racjonalne gospodarzenie powszechnymi środkami pieniężnymi.